Yatef Hakkında / Amacı

Yat ve Tekne Endüstrisi Federasyonu ( YATEF ); Suüstü ve Sualtında yapılan tüm spor ve spor dışı etkinliklerle ilgili “tekne, araç, gereç, donanım, aksesuar, eçhize, denizde emniyetle seyretmesine ve/veya kullanılmalarına yönelik koruyucu teçhizat” ın imalat, ithalat, pazarlama ve satışı ile satış sonrası hizmetlerini veren firmalar ile bu firmaların temsilcilerinden oluşan dernekleri bir araya getiren bir kuruluştur.

Bu amaçla Federasyon aşağıdaki ilkeleri gerçekleştirmek için çalışır ;

4.1 Üyelerini oluşturan sektörler ve mensuplarının, ortak mesleki problemlerini belirlemek;
4.2 Bu problemlerin aşılabilmesi yönünde ortak fikir ve çözüm önerileri geliştirilmesine zemin hazırlamak;
4.3 Resmi kurum ve kuruluşlar ile gerekli konularda bilgi alışverişi ve koordinasyon sağlamak;
4.4 Ülkemiz ekonomisine, çıktı değer ile oranlandığında çok yüksek istihdam ve mesleki eğitim sağlayan bu sektörlerin, gelişmesi için gerekli altyapının hazırlanması yönünde, yukarıda söz konusu edilen maddeler doğrultusunda çalışmalar yapmak, sonuçlandırmak ve doğrultuda kendisine tevdi edilecek görevleri yerine getirmek,bu maksatla gerektiğinde teşkilatmak, bu teşkilatların verimli bir şekilde çalışabilmesi için gerekli ortamı hazırlamak,personel istihdamında bulunmak, başta Federasyon bünyesindeki dernek üyeleri olmak üzere,sektörde yer alan ilgili diğer dernek,kuruluş ve firmaların bu doğrultudaki taleplerine cevap vermek,
4.5 Kurucularını oluşturan sektör mensuplarının mamullerinin yurt dışına pazarlanmasını temin amacıyla gerek sektör mensuplarının mesleki , ticari ve kural eğitimleri; gerekse dış pazarlarla koordinasyonlarında rehber görevini üstlenmek;
4.6 Yurt dışı ilişkilerini geliştirmek; mal ve hizmet ihtiyacı duyan yurtdışı potansiyel alıcıların ülkemizde muhatap bulmalarını kolaylaştırmak, bu amaca daha iyi hizmet verebilmek için, üye sektörler ile ilgili bir bilgi bankası ve/veya web oluşturmak;
4.7 Bu hizmetleri daha iyi bir şekilde yerine getirilmesi için, gereğinde benzeri yurtdışı ve uluslararası federasyon, konfederasyon ve kuruluşlarla 5253 sayılı dernekler yasasının son değişiklikleri doğrultusunda, işbirliği yapmak; gerek gördüklerine üye olmak, yurt dışında temsilcilikler açmak ve/veya temsil yetkisi vermek, yurt dışındaki benzer kuruluşların yurt içinde temsilcisi olmak ve bu maksatla faaliyet göstermek;
4.8 Yurt içi ve yurt dışı dışı fuar ve benzeri tanıtım faaliyetlerinde koordinasyon ve rehber görevini üstlenmek, gerektiğinde üyelerini temsilen bu tür faaliyetlerin bizzat veya ilgili kuruluşlarla müştereken icra edilmesini sağlamak;
4.9 Temsilcisi bulunduğu sektör dernek ve üyesi kurum, kuruluş ve şahısların; yurt dışından yapacakları, her türlü mamul, yarı mamul ve hammadde halindeki ihtiyaçları ile ilgili İthalatlarının, en seri, en sağlıklı ve en ekonomik şekilde gerçekleşebilmesi için, ilgili resmi makamlarla, kuruluşlarla gerekli ilişkilerin tesisi, koordinasyonun sağlanması , ihtiyaç duyulacak mevzuatın düzenlenmesi aşamasında her türlü enformasyon ve teknik desteğin sağlanması, işlemlerin sonuçlandırılmasıdır.