Yatef Hakkında / Faaliyetleri

Yat ve Tekne Endüstrisi Federasyonu, amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda sıralanmış bulunan alanlarda faaliyet gösterir:

a) Federasyonun amaç ve faaliyetlerini, ülke gündeminde bulunan ekonomik ve sosyal konularda oluşturulan görüşlerini, kamuoyuna ve ilgililere duyurmak için ; radyo, televizyon,internet ortamı vb. toplu iletişim araçları ile gazete, dergi, kitap, broşür gibi basılı yayın araçlarından yararlanır; toplantılar, seminerler, kongreler, konferanslar düzenler.

b) Faaliyetlerini güçlendirmek amacı ile, aynı ilkeler doğrultusunda çalışan Federasyonlar, dernekler, kooperatifler ve birlikler ile diğer sivil toplum örgütleri ile iletişim kurup, stratejik işbirliği yapabilir

c) Federasyon faaliyetleri ile ilgili toplantı ve gösteriler , geziler ve sergiler düzenleyebilir, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunabilir, bunlarla ilgili yayımlar yapabilir.

d) Üyelerin yada anlaşma yaptığı kişilerin, ülke ve dernek üyelerine yararlı olabilecek tercüme eserlerini basabilir ve bunlarla ilgili telif ücretlerini ödeyebilir.

e) Çeşitli konularda, ulusal veya uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar ve/veya yarışmalar düzenleyebilir, ödüller verebilir, burslar verebilir, bülten, albüm ve sürekli yayınlar basabilir.

f) Başta Web sayfası olmak üzere, her türlü bilişim ve iletişim teknolojisine dayalı platformlar kurabilir, arşiv oluşturabilir,

g) Kültürel,ticari ve sanayi ilişkilerinin geliştirilmesi için eğitim seminerleri düzenleyebilir, plan, proje yapar veya yaptırabilir, gerekirse bunların gerçekleştirilebilmesi için yarışma açabilir,piyango ve çekilişler düzenleyebilir.

h) Federasyon amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak, Yönetim Kurulu kararı ile, şartlı veya şartsız bağış kabul edebilir, Genel Kurul’dan alınacak yetkiye istinaden gayrimenkul satın alabilir, tasarruf, ipotek dahil olmak üzere gayri menkuller üzerinde, Federasyon adına her nevi irtifak, şüf'a gibi ayni ve kira gibi şahsi hakları iktisab, tesis, terkin veya fek edebilir.

i) Federasyon üyelerinin bir araya gelerek kaynaşmasını, karşılıklı görüş alışverişinde bulunmasını temin maksadıyla, lokal ve diğer sosyal tesisler açar ve işletebilir, bu maksatla kredi alabilir borçlanabilir.

j) Federasyon kanuni mevzuata uygun olarak, gerekli başvuruları yapıp, izin almak koşulu ile, uluslararası etkinliklerde bulunabilir ve organizasyonlara katılabilir, işbirliği yapabilir.

k) Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak sürekli gelir elde edebilmek maksadıyla, İktisadi işletmeler kurar ve bunların işletilmesini sağlar.