Yatef Hakkında / Tüzüğü

YAT VE TEKNE ENDÜSTRİSİ FEDERASYONU TÜZÜĞÜ


MADDE 1 KURULUŞ
Yasalar ile bu tüzük hükümleri uyarınca, amaç ve hizmet konuları doğrultusunda çalışmak üzere ; “ YAT VE TEKNE ENDÜSTRİSİ FEDERASYONU ” adı ile bir federasyon kurulmuştur. Kısa adı YATEF’dir.

MADDE 2 MERKEZ ve FORSU
Federasyonun merkezi İstanbul’dadır. Merkez dahilinde adres değişikliği yapmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

MADDE 3 KURUCU DERNEKLER VE TEMSİLCİLERİNİN ADLARI
3.1 Deniz Turizmini ve Denizciliği Geliştirme Derneği /İstanbul Kurucu üyeleri :
Yavuz SİPAHİ – T.C. – Yönetici
Ahmet Alp ESMEN – T.C.- Yönetici
Nihat Nahit SARAYÖNÜ – T.C. -Yönetici
3.2 İzmir Tekne İmalatçıları Dayanışma Derneği /İzmir
Kurucu üyesi : Aslan BİLGİ – T.C. - Yönetici
3.3 Klasik Yat Yapımcıları Derneği /İstanbul
Kurucu üyesi : Ege KARMAN – T.C. –Yönetici
3.4 Yat İmalatçıları Birliği Derneği / Bodrum
Kurucu Üyesi : Mustafa ÖZKALAY – T.C. - Yönetici
3.5 Antalya Tekne İmalatçıları Derneği /Antalya
Kurucu Üyesi :T.Tuğrul TACAR – T.C.- Yönetici

MADDE 4 AMAÇ, KAPSAM VE FAALİYETLER
Yat ve Tekne Endüstrisi Federasyonu ( YATEF ); Suüstü ve Sualtında yapılan tüm spor ve spor dışı etkinliklerle ilgili “tekne, araç, gereç, donanım, aksesuar, eçhize, denizde emniyetle seyretmesine ve/veya kullanılmalarına yönelik koruyucu teçhizat” ın imalat, ithalat, pazarlama ve satışı ile satış sonrası hizmetlerini veren firmalar ile bu firmaların temsilcilerinden oluşan dernekleri bir araya getiren bir kuruluştur.

Bu amaçla Federasyon aşağıdaki ilkeleri gerçekleştirmek için çalışır ;

4.1 Üyelerini oluşturan sektörler ve mensuplarının, ortak mesleki problemlerini belirlemek;
4.10 Bu problemlerin aşılabilmesi yönünde ortak fikir ve çözüm önerileri geliştirilmesine zemin hazırlamak;
4.11 Resmi kurum ve kuruluşlar ile gerekli konularda bilgi alışverişi ve koordinasyon sağlamak;
4.12 Ülkemiz ekonomisine, çıktı değer ile oranlandığında çok yüksek istihdam ve mesleki eğitim sağlayan bu sektörlerin, gelişmesi için gerekli altyapının hazırlanması yönünde, yukarıda söz konusu edilen maddeler doğrultusunda çalışmalar yapmak, sonuçlandırmak ve doğrultuda kendisine tevdi edilecek görevleri yerine getirmek,bu maksatla gerektiğinde teşkilatmak, bu teşkilatların verimli bir şekilde çalışabilmesi için gerekli ortamı hazırlamak,personel istihdamında bulunmak, başta Federasyon bünyesindeki dernek üyeleri olmak üzere,sektörde yer alan ilgili diğer dernek,kuruluş ve firmaların bu doğrultudaki taleplerine cevap vermek,
4.13 Kurucularını oluşturan sektör mensuplarının mamullerinin yurt dışına pazarlanmasını temin amacıyla gerek sektör mensuplarının mesleki , ticari ve kural eğitimleri; gerekse dış pazarlarla koordinasyonlarında rehber görevini üstlenmek;
4.14 Yurt dışı ilişkilerini geliştirmek; mal ve hizmet ihtiyacı duyan yurtdışı potansiyel alıcıların ülkemizde muhatap bulmalarını kolaylaştırmak, bu amaca daha iyi hizmet verebilmek için, üye sektörler ile ilgili bir bilgi bankası ve/veya web oluşturmak;
4.15 Bu hizmetleri daha iyi bir şekilde yerine getirilmesi için, gereğinde benzeri yurtdışı ve uluslararası federasyon, konfederasyon ve kuruluşlarla 5253 sayılı dernekler yasasının son değişiklikleri doğrultusunda, işbirliği yapmak; gerek gördüklerine üye olmak, yurt dışında temsilcilikler açmak ve/veya temsil yetkisi vermek, yurt dışındaki benzer kuruluşların yurt içinde temsilcisi olmak ve bu maksatla faaliyet göstermek;
4.16 Yurt içi ve yurt dışı dışı fuar ve benzeri tanıtım faaliyetlerinde koordinasyon ve rehber görevini üstlenmek, gerektiğinde üyelerini temsilen bu tür faaliyetlerin bizzat veya ilgili kuruluşlarla müştereken icra edilmesini sağlamak;
4.17 Temsilcisi bulunduğu sektör dernek ve üyesi kurum, kuruluş ve şahısların; yurt dışından yapacakları, her türlü mamul, yarı mamul ve ham madde halindeki ihtiyaçları ile ilgili İthalatlarının, en seri, en sağlıklı ve en ekonomik şekilde gerçekleşebilmesi için, ilgili resmi makamlarla, kuruluşlarla gerekli ilişkilerin tesisi, koordinasyonun sağlanması , ihtiyaç duyulacak mevzuatın düzenlenmesi aşamasında her türlü enformasyon ve teknik desteğin sağlanması, işlemlerin sonuçlandırılması,

Federasyon, yukarıda belirtilen amaçlarını gerçekleştirmek için aşağıda sıralanmış bulunan alanlarda faaliyet gösterir:
l) Federasyonun amaç ve faaliyetlerini, ülke gündeminde bulunan ekonomik ve sosyal konularda oluşturulan görüşlerini, kamuoyuna ve ilgililere duyurmak için ; radyo, televizyon,internet ortamı vb. toplu iletişim araçları ile gazete, dergi, kitap, broşür gibi basılı yayın araçlarından yararlanır; toplantılar, seminerler, kongreler, konferanslar düzenler.
m) Faaliyetlerini güçlendirmek amacı ile, aynı ilkeler doğrultusunda çalışan Federasyonlar, dernekler, kooperatifler ve birlikler ile diğer sivil toplum örgütleri ile iletişim kurup, stratejik işbirliği yapabilir
n) Federasyon faaliyetleri ile ilgili toplantı ve gösteriler , geziler ve sergiler düzenleyebilir, bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetinde bulunabilir, bunlarla ilgili yayımlar yapabilir.
o) Üyelerin yada anlaşma yaptığı kişilerin, ülke ve dernek üyelerine yararlı olabilecek tercüme eserlerini basabilir ve bunlarla ilgili telif ücretlerini ödeyebilir.
p) Çeşitli konularda, ulusal veya uluslararası düzeyde bilimsel toplantılar ve/veya yarışmalar düzenleyebilir, ödüller verebilir, burslar verebilir, bülten, albüm ve sürekli yayınlar basabilir.
q) Başta Web sayfası olmak üzere, her türlü bilişim ve iletişim teknolojisine dayalı platformlar kurabilir, arşiv oluşturabilir,
r) Kültürel,ticari ve sanayi ilişkilerinin geliştirilmesi için eğitim seminerleri düzenleyebilir, plan, proje yapar veya yaptırabilir, gerekirse bunların gerçekleştirilebilmesi için yarışma açabilir,piyango ve çekilişler düzenleyebilir.
s) Federasyon amacına uygun faaliyetlerle ilgili olarak, Yönetim Kurulu kararı ile, şartlı veya şartsız bağış kabul edebilir, Genel Kurul’dan alınacak yetkiye istinaden gayrimenkul satın alabilir, tasarruf, ipotek dahil olmak üzere gayri menkuller üzerinde, Federasyon adına her nevi irtifak, şüf'a gibi ayni ve kira gibi şahsi hakları iktisab, tesis, terkin veya fek edebilir.
t) Federasyon üyelerinin bir araya gelerek kaynaşmasını, karşılıklı görüş alışverişinde bulunmasını temin maksadıyla, lokal ve diğer sosyal tesisler açar ve işletebilir, bu maksatla kredi alabilir borçlanabilir.
u) Federasyon kanuni mevzuata uygun olarak, gerekli başvuruları yapıp, izin almak koşulu ile, uluslararası etkinliklerde bulunabilir ve organizasyonlara katılabilir, işbirliği yapabilir.
v) Federasyon faaliyetleri ile ilgili olarak sürekli gelir elde edebilmek maksadıyla, İktisadi işletmeler kurar ve bunların işletilmesini sağlar.

MADDE 5 ÜYE OLMA HAKKI
Federasyonun amaçlarına uygun ve Dernekler Kanunu hükümlerini yerine getirmiş her dernek, kendi Genel Kurulunda alacağı katılma kararı ile, federasyona üye olabilir.
Üye aidatı yıllık 1,500 YTL olup, Genel kurul tarafından belirlenir.
Federasyona üye olmak isteyen her dernek 500 YTL giriş bedeli öder. Üye dernekler, yıllık aidatlarını peşin veya en fazla üç taksit halinde en geç 31 Aralık tarihine kadar ödemekle yükümlüdürler.

MADDE 6 ÜYELİK BAŞVURUSU VE İNCELENMESİ
Üye olabilme özelliklerine sahip her dernek, kendi Genel Kurul’unda aldığı katılma kararının tasdikli sureti ile ve yazılı olarak federasyona üye olmak üzere başvuruda bulunur. İki defa federasyondan çıkan veya çıkarılan derneklerin başvuruları dikkate alınmaz. Yönetim kurulu, kendisine ulaşan üyelik başvurusunu, yapacağı ilk toplantıda inceleyerek, kabul veya reddini kesin karara bağlar. Yönetim kurulu verdiği kararı, bir yazı ile başvuru sahibi derneğe bildirir. Üyeliği kesinleşen dernek, Federasyon Ana Tüzüğü’ne kabul edilmiş sayılır.

MADDE 7 ÜYELİK SIFATININ KAZANILMASI
Yönetim Kurulunca üyeliğine karar verilen derneğe, bu kararla birlikte Federasyona giriş ücreti ile o yıla ait aidatını 30 gün içinde ödemesi, Genel Sekreterlikçe bildirilir.
Anılan süre içinde giriş ücretini ve yıllık aidatını tam olarak ödeyen dernek, Üye Kayıt defterine kaydedilmekle, üyelik sıfatını kazanmış olur.

MADDE 8 ÜYELİK SIFATININ SONA ERMESİ
Üyelik, Federasyondan çıkma, çıkarılma veya üyenin tüzel kişiliğini kaybetmesi ile sona erer.
8.1 Üyelikten Çıkma: Üyeler kendi Genel Kurullarında, üyelikten ayrılma kararı alabilirler. Genel Kurul kararının Federasyon Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirilmesi ile birlikte, o yıla ait edimleri yerine getirmek şartıyla, derneğin üyeliği sona erer.
8.2 Üyelikten Çıkarılma : Federasyon üyeliğinden çıkarılma nedenleri aşağıda belirtilmiştir.
8.2.1. Federasyonun çalışmalarına ve toplantılarına katılmayarak, görev almaktan kaçınmak, verilen görevleri yapmamak, Federasyon’un amaçlarına ve hizmet felsefesine ilgisiz kalmak.
8.2.2. Federasyon Tüzüğüne, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına aykırı davranmak
8.2.3. Aidatını ödemediği gerekçesi ile üst üste iki Genel Kurul toplantısına kabul edilmemiş olmak.
8.3 Üyelikten Çıkarılma Yöntemi ve İtiraz: Federasyon Yönetim Kurulu, üyelikten çıkarılmayı gerektiren hallerde, ilgili üye hakkında şikayet üzerine veya kendiliğinden, gereken araştırma ve incelemeyi yaparak, üyenin savunmasını da aldıktan sonra, kararı’nı gizli oyla ve tam üye sayısının 2/3 çoğunluğu ile verir.

Sonuç, ilgili üyeye yazılı olarak bildirilir. Çıkarılan üye, kendisine bildirilen karar karşı, bildirim tarihinden başlamak üzere, 15 gün içinde Yönetim Kurulu aracılığı ile Genel Kurul’da itiraz edebilir. İtiraz, ilk Genel kurul toplantısında görüşülerek karara bağlanır. İtirazın karara bağlanacağı tarihe kadar, üyenin hak ve yükümlülükleri devam eder.

MADDE 9 ÜYELİK ÇEŞİTLERİ
9.1 Asli Üyelik : Bu Tüzük hükümleri uyarınca üyeliğe kabul edilmiş derneklerdir.
9.2 Onursal üyelik: Federasyonun amaçlarına ve hizmet felsefesine üstün destek ve değerli katkılar sağlamış, yat ve tekne endüstrisinin gelişmesi için çaba sarfetmiş, su üstü ve sualtı sporları ile ilgili konularda yaşanan sorunların çözümü için elinden gelen gayreti göstermiş, rehber olmuş , ancak Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca Federasyona üye olamayan kurum ve kuruluşlara, yapmış oldukları bu katkı ve hizmetlerin karşılığında bir teşekkür ifadesi olarak, iki yıl süreli olmak koşuluyla, Yönetim Kurulu Kararı ile tanınmış bir ünvandır. Onursal üyeler, dilerlerse, Genel kurul toplantılarına iki temsilci gönderebilirler. Ancak, bu temsilciler oy kullanamazlar.

MADDE 10 FEDERASYON ORGANLARI
Genel Kurul
Yönetim Kurulu
Denetleme Kurulu
Danışma Kurulu

MADDE 11 GENEL KURUL
Genel Kurul, Federasyonun en yüksek ve en yetkili organıdır. Genel kurul; Yıllık aidatını ödemiş ve Federasyona hiçbir şekilde borcu olmayan asli üyelerin, kendi Yönetim kurulu üyeleri arasından ve/veya asli üyeleri arasından görevlendirecekleri 5 temsilcinin katılımı ile teşekkül eder. Temsilci üyelerin, Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilmiş olmaları gerekmektedir.

Her üyenin Federasyon Genel kuruluna gönderdiği temsilci ile, Federasyonun Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurullarında o dönem görev almış temsilciler, dönem sonunda Genel Kurul’a katılma ve oy verme hakkına sahiptirler.

Üyelerin Yönetim Kurullarınca görevlendirilmiş temsilcileri, Federasyon Genel Kurul’unda vekil veya yedekleri ile temsil edilemezler.

MADDE 12 GENEL KURUL TOPLANTILARI
Genel Kurul, Federasyonun merkezinin bulunduğu İlde, üç yılda bir Şubat ayında, mali işleri görüşmek ve süreleri dolan federasyon organlarının seçimi için olağan olarak toplanır. Federasyon ayrıca, Yönetim veya Denetim Kurullarının gerekli gördüğü ya da, Genel Kurulu oluşturan üye dernek delege sayısının beşte birinin yazılı isteği üzerine, Yönetim Kurulunun çağrısı ile olağanüstü toplanır.

MADDE 13 ÇAĞRI USULÜ
Yönetim Kurulu, tüzüğe göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan temsilcilerin listesini düzenler. Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan üyeler en az 15 gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya yazılı yada elektronik posta ile bildiirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması nedeniyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün,saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az ve altmış günden fazla olamaz.

MADDE 14 TOPLANTI VE KARAR YETER SAYISI
Genel Kurul, toplantıya katılma hakkı bulunan üye temsilcilerinin yarısından bir fazlasının katılımı ile Federasyon Merkezinin bulunduğu yerde toplanır. İlk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde, durum bir tutanak ile saptanır.

İkinci toplantıda, salt çoğunluk aranmaksızın, katılan temsilcilerle açılır. Bu toplantıda katılan temsilci üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye sayısının toplamının iki katından az olamaz.

Tüzük değişiklikleri için Genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda,ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tam sayısının toplamının iki katından az olamaz. Tüzük değişiklikleri toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır. Federasyon tüzüğünde yapılacak herhangi bir değişiklik Yönetim Kurulunca teklif edilir ve Genel Kurul tarafından onaylanır. Ayrıca genel kurul toplantısında hazır bulunan üyelerin onda biride bu teklifi yapabilir. Tüzük değişikliği ilan edilen gündemde muhakkak yer alır.

MADDE 15 TOPLANTI USULÜ
Genel Kurul toplantısına katılacak temsilciler, kimlik kartlarını gösterip, Yönetim Kurulunca düzenlenen listede isimlerinin karşısını imzalayarak ve giriş kartını alarak toplantı yerine girerler.

Bu listeye göre yeter sayı sağlanmış ise, durum bir tutanak ile saptanır ve toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu üyelerinden biri tarafından açılır.

Hükümet Komiserinin toplantıya gelmemiş olması, toplantının geri bırakılmasını gerektirmez. Genel Kurulun açılışını takiben, toplantıyı yönetmek üzere, açık oyla, bir başkan, bir başkan vekili ile iki sekreterden oluşan bir Başkanlık Divanı seçilir. Toplantı, Başkanlık Divanı tarafından yönetilir. Toplantı sonunda, bütün tutanak ve belgeler, Başkanlık Divanı tarafından imzalanarak, Yönetim Kurulu’na teslim edilir.

Genel Kurul yalnız gündemindeki konuları görüşür ve karara bağlar. Ancak toplantıda hazır bulunan temsilcilerin en az onda birinin görüşülmesini istediği hususların, yazılı bir şekilde ve talepte bulunanların imzalarını da ihtiva edecek tarzda, Divan başkanlığına sunulması halinde, Genel Kurul gündemine alınması, zorunludur.

MADDE 16 GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ
16.1 Federasyon organlarını seçmek.
16.2 Federasyon Tüzüğünü değiştirmek
16.3 Yönetim ve Denetleme Kurullarının raporlarını görüşmek, faaliyet ve hesaplardan ötürü ibra etmek.
16.4 Yönetim Kurulunun hazırladığı bütçeyi görüşmek, aynen veya değiştirerek kabul etmek.
16.5 Federasyonun bir Konfederasyona katılmasına bir Konfederasyondan ayrılmasına karar vermek.
16.6 Gerektiğinde Federasyona taşınmaz mallar satın almak veya mevcut taşınmaz malları satmak yada gerektiğinde bunlar üzerinde Federasyon leh ve aleyhine ipotek tesis ve terkin etmek,
16.7 Yönetim Kurulu tarafından verilecek kesin üyelikten çıkarma kararlarına karşı yapılacak itirazları karara bağlamak.
16.8 Federasyonun feshine veya tasfiyesine karar vermek.
16.9 Federasyonun uluslar arası faaliyette bulunması, yurt dışındaki federasyon veya kuruluşlara üye olarak katılmasına veya ayrılmasına karar vermek.
16.10 Yasada ve tüzükte, Genel Kurul’a verilmiş diğer görevleri yerine getirmek.

MADDE 17 ADAYLARIN BİLDİRİMİ
Genel Kurul Toplantısında, Federasyon Kurullarına seçilecek aday listeleri ve/veya başvuruları, Divan Başkanlığı’na sunulur.

Başkanlık Divanı, aday listelerini ve/veya aday başvurularını Federasyon Mühürü ile onaylayıp imzalayarak, bir örneğini alındı belgesi karşılığında ilgilisine verir. Divan Başkanlığının, adayları Genel Kurul’a duyurmasından sonra verilecek listeler ve aday başvuruları geçersizdir. Adaylar ve listeler, Divan Başkanlığınca toplantı yerinde görülebilecek şekilde askıya çıkarılır.

MADDE 18 OY VERME İŞLEMİ
Oy verme yeri, oyların kullanılması, sayımı, dökümü ve seçimle ilgili bütün işler, Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından düzenlenir ve yürütülür.

Üyelerin oylarını düzenli bir şekilde kullanabilmelerini sağlamak için, Başkanlık Divanı; toplantı yerine gerektiği kadar sandık koydurur.

Oy kullanacak üye, kimliğini ve Genel Kurul’a giriş kartını sandık başında bulunan görevliye verir. Üye, oy vermek için hazırlanmış kapalı bir bölümde bulunan, Federasyon damgasını ve Başkanlık divanı’nın imzasını taşıyan zarflardan birine, “ Başkan “ ve “ Kurullar “ a ait oy pusulalarından seçtiklerini koyduktan sonra, sandığa atar. Oyunu kullanan üye, listedeki isminin karşısını imzaladıktan sonra, kimliğini geri alır.

Oy pusulaları basılı veya elle yazılmış olabilir.Çizilmiş veya başka işaretler konulmuş oy pusulaları geçersizdir. Ancak, oy pusulalarında çizilen isimler yerine başka isimler yazılabilir. Çizilmemiş isimler geçerlidir.

Her sandık için yeteri kadar kapalı bölme hazırlanır.

MADDE 19 OYLARIN TASNİFİ, SAYIMI VE SEÇİM SONUÇLARININ İLANI
Oylar verildikten sonra; oy kullanan üye sayısı, listedeki imzalarla karşılaştırılır. Sonra sandıklar açılıp, zarflar sayılır. Zarf adedi, oy kullanmış üye sayısından fazla çıkarsa, durum bir tutanakla saptanır. Listeye göre oy kullanmış üyelerin imza sayısından fazla çıkan zarflar, yok edilir.

Seçim sonuçları Başkanlık Divanı tarafından toplantının yapıldığı yerde hemen ilan edilir. Oy pusulaları ve zarfları bir torbaya konularak, yeni seçilmiş Federasyon Yönetim Kurulu’na teslim edilir.


MADDE 20 SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ
Aday olmuş her temsilci, kendisi ile ilgili sayım ve seçim sonucuna, Genel Kurul Toplantısı sona erinceye kadar Başkanlık Divanı’na yazılı itirazda bulunabilir.

MADDE 21 İDAREYE BİLDİRME
Genel Kurul Toplantısında Yönetim ve Denetleme Kurulları ile diğer organlara seçilen asil ve yedek üyeleri içeren Genel Kurul Sonuç Bildirimi ve ekleri Yönetim Kurulu Başkanı tarafından toplantıyı izleyen otuz gün içinde Mülki İdare Amirliğine bildirilir.

MADDE 22 YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu, temsilciler arasından iki yıl için Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen 5 asil ve 5 yedek üyeden oluşur.

Yönetim Kururlu üyeleri yapacakları ilk toplantıda; kendi aralarından, bir başkan, bir “İkinci Başkan”, bir “Genel Sekreter”, bir “Sayman üye” seçerek, görev bölüşümü yapılır.

İstifa eden Başkan veya Yönetim Kurulu üyeleri, görev süresi içinde yapılan işlerden sorumlu olup, Genel Kurula karşı hesap vermekle yükümlüdürler. Bu üyeler, ibra edilmeden tekrar herhangi bir göreve seçilemezler.

Asli üyeliklerin boşalması halinde, sırası ile yedek üyeler göreve çağrılır. Başkanlığın boşalması halinde yapılacak ilk Genel Kurul’a kadar, İkinci Başkan bu görevi yürütür.

MADDE 23 YÖNETİM KURULUNUN ÇALIŞMA USULÜ
Yönetim Kurulu, Federasyon işlerinin gerektirdiği hallerde ve en az ayda bir defa toplanır. Toplantı gündemi, Genel Sekreter tarafından hazırlanarak yedi gün önceden Yönetim ve denetleme Kurulu üyelerine duyurulur. Her üye, dilediğinde gündeme madde ilave ettirilebilir.

Yönetim Kurulu salt çoğunluk ile toplanır. Toplantıda hazır bulunanların salt çoğunluğu ile karar alabilir. Yönetim Kurulu toplantılarını Federasyon Başkanı, bulunmadığı taktirde İkinci Başkan yönetir. Her ikisinin de bulunmadığı durumlarda , toplantı ertelenir.

Uzmanlığı gerektiren konuların görüşülmesinde Yönetim kurulu, gerekirse uzman olan bir kişiyi davet ederek, görüşünü alabilir.

MADDE 24 YÖNETİM KURULUNUN MÜNFESİH SAYILMASI
Her ne sebeple olursa olsun, Başkan dahil Yönetim Kurulu üye sayısı, yedek üyelerin katılımına rağmen, üye tam sayısının salt çoğunluğundan aşağı düşerse, Yönetim Kurulu münfesih sayılır.

Bu durumda; Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından, bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır.

MADDE 25 FEDERASYONUN PARASI VE MALLARI
Federasyonu idari veya mali bir yükün altına sokacak tasarruflar için, Yönetim Kurulu kararı zorunludur. Yönetim Kurulu kararının uygulanabilmesi için, Başkan veya İkinci Başkan ile birlikte hareket etmek koşuluyla, herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine yetki verilebilir. Ancak, usulen bu üyenin Sayman üye olması uygun olur.

Federasyonun parası Yönetim Kurulu’nun uygun bulacağı bankalarda açılacak hesaplara yatırılır. Ödemeler; birisi Sayman üye olmak koşuluyla, Yönetim Kurulu Başkanı veya İkinci Başkanı’nın dan her hangi birisinin imzasını taşıyan çekle yapılır.

Yönetim Kurulu, Federasyon kasasında, günlük işlerin yürütülebilmesi için yeterli miktarda para bulundurabilir. Yönetim Kurulu, Federasyon mallarının en iyi şekilde korunması için gerekli önlemleri alır.

Yıpranmış ve amortisman karşılıkları sıfırlanmış demirbaşlar, Yönetim Kurulu tutanağı ile kayıttan düşülüp, piyasa bedeli ile satılabilir.

MADDE 26 DENETLEME KURULU
Denetleme Kurulu, Genel Kurul’ca iki yıllık görev süresi için , hukuki ve mali konularda bilgi ve tecrübe sahibi üyeler arasından seçilmiş ; üç asil ve üç yedek üyeden oluşur.

MADDE 27 DENETLEME KURULU GÖREV VE YETKİLERİ
Denetleme Kurulu, Federasyonun “ Gelir-Gider Hesaplarını” bunların dayandığı belge ve kayıtları, muhasebeye ait defterleri denetler. Bu amaçla denetleme Kurulu ;
27.1 Kasayı sayar, giderlerin tüzük hükümlerine uygun yapılıp yapılmadığını inceler,
27.2 Gerekli gördüğü hallerde, gider, belge ve kayıtlar konusunda Yönetim Kurulu’nu uyarır,
27.3 Yönetim Kurulu’nun ibra edilip edilmemesi hususundaki teklifini, bir rapor halinde Genel Kurul’a sunmak üzere, Yönetim Kurulu’na verir,
27.4 Denetleme sonuçlarına göre, gerekiyorsa Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağrılmasını ister,
27.5 Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca tutulması gerekli defterleri, belgeleri kontrol eder, işlemlerin yasalar, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğunu denetler, Kayıt ve işlemlerde gördüğü yanlışları, noksanları ve usulsüzlükleri Yönetim Kurulu’na yazı ile bildirir, bunların giderilip giderilmediğini kontrol eder,
27.6 Denetleme görevini, Federasyon Tüzüğünde tespit edilen esas ve usullere göre ve altı ayı geçmeyen aralıklarla yapar; sonuçlarını bir rapor halinde, Yönetim kurulu’na ve toplandığında Genel Kurul’a sunar,
27.7 Tüzük’te gösterilen diğer görevleri yerine getirir ve yetkilerini kullanır. Gerekli gördüğünde, Yönetim Kurullarına katılır, ancak kararlara iştirak etmez.
27.8 Denetleme sonunda, usulsüz veya Federasyon mali bünyesini etkileyecek gereksiz giderlerin veya tüzük hükümlerine aykırı borçlanmanın saptanması halinde, Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağrılmasını talep eder.

MADDE 28 DANIŞMA KURULU
Tüzükte yetki verilen hallerde görevli olan Danışma Kurulu; Federasyona üye Dernek Başkanlarından oluşur. Federasyon Başkanı, Danışma Kurulunun tabii üyesi olup, bu Kurul’a Başkanlık eder.

Danışma Kurulu, Federasyon başkanı’nın çağrısı üzerine, yılda en az bir defa olarak üyelerinin 1/3’ünün katılımı ile, olağan veya Yönetim kurulunun isteği üzerine Olağanüstü toplanır.

MADDE 29 DANIŞMA KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
Federasyonun amaç ve hizmet konuları yönünde yapılması gereken çalışmalara ilişkin taslak program hazırlar, uygulamalara yönelik önerilerde bulunur ve bu tüzükte kendisine verilen diğer görevleri yerine getirir.

MADDE 30 BÜTÇE
Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp, Genel Kurul’ca aynen veya değiştirilerek kabul edilen bütçe; 1 Ocak – 31 Aralık itibariyle bir yıllıktır. Bütçenin fasıl ve maddeleri arasında aktarmalar mümkündür. Yönetim Kurulu, bütçe dışı harcamada bulunamaz. Bütçe dışı harcama ancak, Genel Kurul tarafından kabul edilecek “ Ek Bütçe” ile mümkündür.

MADDE 31 FEDERASYONUN GELİR KAYNAKLARI
31.1 Girmelik ve aidatlar;
31.2 Sosyal ve Sportif etkinliklerden elde edilecek gelirler,
31.3 Kurulacak olan İktisadi işletmelerden elde edilecek gelirler,
31.4 Federasyon Mal varlıklarından elde edilecek gelirler,
31.5 Kiralardan ve işletmelerden elde edilecek gelirler,
31.6 Bağışlar ve Yardımlar,
31.7 Dergi, gazete ve reklam gelirleri,
31.8 Diğer Gelirler,

MADDE 32 DEFTERLER VE MUHASEBE
Yönetim Kurulu; aşağıdaki belirtilen defterleri tutmak, belgelere dayalı, açık, düzenli ve çağdaş bir muhasebe uygulamakla yükümlüdür.

İşletme Hesabına göre tutulacak defterler:
1. Karar Defteri
2. Üye Kayıt Defteri
3. Evrak Kayıt Defteri
4. Demirbaş Defteri
5. İşletme Hesabı Defteri
6. Alındı belgesi Kayıt Defteri

Bilanço esasına göre aşağıdaki defterler turulur.
1. Karar Dfeteri
2. Üye Kayıt Defteri
3. Evrak Kayıt Defteri
4. Alındı Belgesi Kayıt Defteri

Bütün defterlerin tasdiki zorunludur.

Ayrıca üye aidatı tahakkuk ve tahsilini takip etmek üzere, yardımcı defter ile yeteri kadar muhasebe yardımcı defteri gibi işlemleri kolaylaştırıcı defterler tutulur. Bu yardımcı defterler için noter onayı gerekmez. Ancak, Federasyon bünyesinde bir İktisadi İşletme Kurulması kararı alındığı takdirde, kurulacak olan iktisadi işletme ile ilgili olarak ,mer’i kanunlarda ve bunlara dayalı mevzuatta belitirtilen ticari defterleri tutulacaktır.

MADDE 33 SÖZLEŞMELER
Tüzükten doğan veya Genel Kurul’un verdiği yetkiye dayanarak yapılacak tüm sözleşmeler, Yönetim Kurulu kararı ile olur.

MADDE 34 TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
Tüzük değişiklikleri için genel Kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin üçte ikisinin katılımıyla toplanır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda,ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz, ancak bu toplantıya katılan üye sayısı Yönetim ve Denetim Kurulları üye sayısının toplamının iki katından az olamaz. Tüzük değişiklikleri toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğu ile alınır.

Federasyon tüzüğünde yapılacak herhenagi bir değişiklik Yönetim Kurulunca teklif edilir ve Genel Kurul tarafından onaylanır.ayrıca genel kurul toplantısında hazır bulunan üyelerin onda biride bu teklifi yapabilir. Tüzük değişikliği ilan edilen gündemde mutlaka yer alır.

MADDE 35 İÇ YÖNETMELİK
Federasyonun işleyiş, yönetim ve iç denetim esasları; Yönetim Kurulu’nca düzenlenecek bir İç Yönetmelik ile belirlenir. Bu Yönetmelik, ilk Genel Kurul’un onayına sunulur.

MADDE 36 AMBLEM VE FORS
Federasyonu temsil edecek amblem ve forsun yapılmasına ve değiştirilmesine, Yönetim Kurulunun teklifi ile Genel Kurul karar verir. Üyeler, kendi amblem ve forslarının yanında Federasyon amblem ve forsunu da kullanırlar.

MADDE 37 ŞUBELER
Federasyonun şubesi yoktur.

MADDE 38 FEDERASYONUN BORÇLANMA USULLERİ
Federasyonun her türlü borçlanma işlemleri için Genel Kurulun vereceği yetki ile yönetim kurulu tarafından karar verilir.

MADDE 39 FESİH VE TASFİYE
Genel Kurul, Federasyonun fesih ve tasfiyesine en az 2/3 çokluğu ile karar verebilir. Fesih halinde, para ve mal varlığı Federasyon’a üye dernekler arasında eşit olarak dağıtılır.

MADDE 40 ATIF
Bu tüzükte açık olmayan konularda, Dernekler Kanunu , Medeni Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

MADDE 41 YÜRÜRLÜK
Bu tüzük, kurucu dernekler tarafından imzalanarak kabul edilmesi ve Dernekler yasasına göre ilgili birimlerin kontrol ve onayını müteakip yürürlüğe girer.

KURUCULAR :
1 ) Deniz Turizmini ve Denizciliği Geliştirme Derneği - İSTANBUL
2 ) Tekne İmalatçıları Dayanışma Derneği – İZMİR
3 )Klasik Yat Yapımcıları Derneği – Tuzla - İSTANBUL
4 ) Yat İmalatçıları Birliği Derneği – BODRUM
5 ) Tekne İmalatçıları Derneği - ANTALYA

TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
ESKİ HALİ:
MADDE 12 GENEL KURUL TOPLANTILARI
Genel Kurul, federasyon Merkezinin bulunduğu ilde, iki yılda bir ŞUBAT ayında mali işleri görüşmek ve süresi dolan dernek organlarının seçimi için olağan olarak toplanır.

Federasyon ayrıca, Yönetim ve Denetim Kurulları’nın gerekli gördüğü ya da Genel Kurulu oluşturan üye temsilcilerinin sayısının beşte birinin yazılı isteği üzerine, Yönetim Kurulunun çağrısı ile olağanüstü toplanır.

YENİ HALİ:
MADDE 12 GENEL KURUL TOPLANTILARI
Genel Kurul, federasyon Merkezinin bulunduğu ilde, Üç yılda bir ŞUBAT ayında mali işleri görüşmek ve süresi dolan Federasyon organlarının seçimi için olağan olarak toplanır.

Federasyon ayrıca, Yönetim ve Denetim Kurulları’nın gerekli gördüğü ya da Genel Kurulu oluşturan üye dernek temsilcilerinin sayısının beşte birinin yazılı isteği üzerine, Yönetim Kurulunun çağrısı ile olağanüstü toplanır.

Bülent Cüncan
Yönetim Kurulu Başkanı